s výukou anglického jazyka a s pedagogikou Montessori

Logo hříčky se slovíčky

Logo hříčky se slovíčky v MŠ HAPPY DAY s.r.o

“Logo hříčky se slovíčky” je projekt s nímž mateřská škola HAPPY DAY s.r.o. uspěla ve vyhlášeném dotačním programu MŠMT.

Cílem tohoto programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Ve škole se děti vzdělávají pod vedením asistentky logopeda. Plán je zpracovaný ke školnímu vzdělávacímu programu na školní rok 2015/2016, obsahuje aktivity primární logopedické prevence, směřující k rozvoji sluchového a zrakového vnímání, dýchání, pohyblivosti artikulačních orgánů, fonematické diferenciace, slovní zásoby a jemné motoriky.

Cílem Mateřské školy HAPPY DAY s.r.o. je zvýšit kvalitu logopedické prevence a usnadnit tím další vzdělávání předškolních dětí, zajistit předškolákům odbornou péči, informovanost a spolupráci s rodiči v oblasti logopedické intervence.

Odborným garantem logopedické prevence v naší školce je klinická logopedka Mgr. Zdenka Lakomá.

Děkujeme tímto za finanční podporu ze strany MŠMT a za metodickou podporu ze strany klinické logopedky Mgr. Zdenky Lakomé.

Závěrečné hodnocení (dokument)

tým MŠ HAPPY DAY